Gratis verzending

Binnen heel Nederland & België.

 

Breed assortiment

Meer dan 1001 producten.

Elders goedkoper?

Laat het ons weten.

Voor 13.00 besteld?

Morgen in huis, indien op voorraad.

Duidelijkheid

Prijzen inclusief 21% BTW.

Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1001SLOTEN

Artikel 1: begripsomschrijving
1001Sloten: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan 1001Sloten op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
koper:    de wederpartij van 1001Sloten, alsmede degenen die met 1001Sloten in onderhandeling treden.

Artikel 2: toepasselijkheid en geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij 1001Sloten als verkoper optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door 1001Sloten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper worden door 1001Sloten niet aanvaard en blijven buiten toepassing.

Artikel 3: totstandkoming van overeenkomsten
3.1 1001Sloten is eerst gebonden, als men een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, danwel door 1001Sloten met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Artikel 4: levering
4.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient 1001Sloten derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.
4.2 Gelijksluitende sloten kunnen speciaal worden gemaakt en kunnen een langere levertijd hebben.


Artikel 5: opslag
5.1 Indien om welke reden ook koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal 1001Sloten als haar opslagmogelijkheden zulks toelaten, op verzoek van koper de goederen bewaren en beveiligen.
5.2 Koper is verplicht aan 1001Sloten de opslagkosten volgens het bij 1001Sloten gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn.

Artikel 6: prijs en betaling
6.1 De prijzen zijn in euro’s, inclusief verzendkosten binnen Nederland en  omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
6.2 1001Sloten is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering aan koper door te berekenen.
6.3 Betaling dient te geschieden via Mollie automatische machtiging, vooraf of na afspraak binnen 14 dagen na factuurdatum op een door 1001Sloten op te geven wijze.
6.4 Bij niet-tijdige betaling binnen de in 6.3 genoemde betalingstermijn is koper onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval koper over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
6.6 1001Sloten is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, zekerheid te verlangen van koper voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
6.7 Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer koper surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van koper wordt gelegd, indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, koper overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, danwel wordt ontbonden en tevens in het geval koper met enige betaling achterstallig is.
6.8 De door koper gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan 1001Sloten verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.9 Prijzen vermeld op de site zijn onder voorbehoud en kunnen achteraf door 1001sloten kunnen worden gecorrigeerd. 
6.10 Alle kosten van invordering van het door koper verschuldigde zijn voor rekening van koper, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,--.


Artikel 7: overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van 1001Sloten liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van 1001Sloten uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, danwel geheel of gedeeltelijk ingebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. 1001Sloten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies door brand - en/of braak van goederen uit een door 1001Sloten geleverde brandwerende en/of inbraakwerende kluizen.
7.2 In geval van overmacht heeft 1001Sloten het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens koper op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van 1001Sloten.

Artikel 8: risico en eigendomsvoorbehoud
8.1 Behoudens het gestelde in de leden
8.2 en 8.3 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op koper overgaan bij aflevering. De aflevering geschiedt op het moment dat de goederen door koper van de transporteur in ontvangst zijn genomen. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport en verzekering voor rekening van 1001Sloten.
8.2 De eigendom van geleverde zaken gaat eerst op koper over, nadat deze volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens 1001Sloten terzake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen jegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Koper dient zich te onthouden van iedere handeling die aan het eigendomsvoorbehoud afbreuk kan doen, zoals het vestigen van een pandrecht, verkoop of montage. Bij overdracht aan een derde dient koper op haar beurt onder eigendomsvoorbehoud te leveren.
8.3 1001Sloten is tot generlei vrijwaring gehouden van koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak. Koper dient 1001Sloten te vrijwaren voor aanspraken die derden op 1001Sloten zouden mogen hebben en die aldus in verband zouden kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. 1001Sloten is gerechtigd om de onbetaald gebleven zaken terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van koper.

Artikel 9: reclames (Recht op retourneren)

Voor bestellingen geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en  beoordelen tenzij anders is vermeld. Bij ontvangst van het artikel dient u zelf te controleren  of  het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken we u  vriendelijk zo snel mogelijk contact  met ons op te nemen om dit te melden. Ben u niet tevreden over het artikel, dan kun u het  retourneren  U  kunt het artikel retourneren:

binnen de zichttermijn van 14 dagen

als het artikel compleet is 

in originele staat en fabrieksverpakking.

De verzendkosten retour zijn op kosten van de koper, tenzij het een product met een fabrieksfout heeft ontvangen.

Artikelen genoemd onder 9.3 kunnen niet worden geretourneerd.

9.1 Koper dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan 1001Sloten kenbaar te maken en in ieder geval binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan 1001Sloten te melden, of het retourformulier sturen, welke onder aan de de homepage staat, onder het kopje:  retourneren. Het uiten van een klacht ontslaat koper niet van zijn/haar betalingsverplichting.

9.2 Het recht op reclame van koper vervalt indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt, laten bewerken danwel inmiddels aan een derde heeft doorgeleverd.

9.3 De Volgende artikelen kunnen nooit geretourneerd worden:

Elektronische deursloten buiten de verpakking, tenzij aantoonbare fabrieksdefecten,

Sloten, of hangsloten, die deel uit maken van een sluitplan.

Cijfersloten/combinatiesloten uit de verpakking kunnen niet worden geruild, tenzij duidelijk aantoonbaar  defecten aanwezig zijn die onder de fabrieksgarantie vallen.

9.4 Bestellingen van sloten van één soort met een aantal > 10 stuks kunnen enkel worden geretourneerd met een credit korting van 20% per geretourneerd slot.

Retouradres: Hoenderloseweg 141, 7339GE, Ugchelen, Nederland.


Artikel 10: garantie
10.1 Garantie wordt door 1001Sloten slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 11: aansprakelijkheid
11.1 Voor koper geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is 1001Sloten uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van 1001Sloten.
11.2 In geval 1001Sloten jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering met een maximum van € 2.500,--.
11.3 1001Sloten is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
11.4 1001Sloten is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat koper de door 1001Sloten geleverde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.
11.5 Koper vrijwaart 1001Sloten voor aanspraken van derden. Koper zal personeelsleden van 1001Sloten, door 1001Sloten ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 12: intellectuele eigendomsrechten
12.1 Koper staat er jegens 1001Sloten voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van haar en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart 1001Sloten voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

Artikel 13: opschorting en ontbinding
13.1 Indien voor het tijdstip van levering aan koper blijkt dat laatstgenoemde niet kredietwaardig is, indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens 1001Sloten, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van koper wordt gelegd danwel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft 1001Sloten het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens koper op te schorten danwel de overeenkomsten met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van koper in een dergelijk geval.

Artikel 14: geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van 1001Sloten het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.